Masz pytania ?

Regulamin

Regulamin

1. Informacje ogólne 
1.1 Serwis internetowy, działający pod adresem www.zwierzakoweranczo.pl, prowadzony jest przez Zwierzakowe Ranczo z siedzibą przy ul. Okocimskiej 3, Warszawa
1.2 Warunkiem dokonania zakupów w Serwisie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia. 
1.3 Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. 
1.4 Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

2. Oferta produktowa 
2.1 Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.zwierzakoweranczo.pl. 
2.2 Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży. 
2.3 Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. 
2.4 Bezpłatne dodatki reklamowe jak pojemniki, miarki do karm, itp. nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
2.5 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
2.6 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. 

3. Przyjmowanie i realizacja zamówień 
3.1 Zamówienia przyjmowane są przez strony www.zwierzakoweranczo.pl lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@zwierzakoweranczo.pl, zwierzakowe.ranczo@gmail.com 
3.2 Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia. 
3.3 Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość. 
3.4 Serwis zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. 
3.5 Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: 
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia, 
b) przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie sklepu zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar.
3.6 Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. tym celu należy skontaktować się z numerami podanymi w zakładce Kontakt, pocztą elektroniczną zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1. 
3.7 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). 
3.10 Realizacja zamówień w czasie 48 h dotyczy statystycznie ok. 95% wszystkich ekspediowanych przez przesyłek. W 5% przypadków czas realizacji może zostać wydłużony z powodów leżących po stronie kuriera, za które sklep nie ponosi odpowiedzalności. 
3.11 W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

4. Odstąpienie od umowy 
4.1 Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar zostanie zwrócony do magazynu właściciela Serwisu znajdującego się w Warszawie na ulicy Okocimskiej 3. Zwracany towar będzie przyjęty wyłącznie w oryginalnie zapakowanym, nienaruszonym opakowaniu. 
4.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie przesłać towar w swoim oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu na adres Sklepu wskazany w pkt. 1 powyżej wraz ze stosownym, pisemnym oświadczeniem. Koszty przesyłki w całości ponosi Klient. 
4.3 Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu. Serwis gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 

5. Reklamacje i gwarancje 
5.1 Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Sklepem pod adresem wskazanym w pkt. 3.1 powyżej. 
5.2 Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony mu produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące zgodności przesyłki z zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych dostarczonego towaru powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera. 
5.3 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od ich wpłynięcia. 
5.4 Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Serwis zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 

6. Dane osobowe Klienta 
6.1 Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa przez Serwis w celu realizacji zamówienia Klienta. 
6.2 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzania jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. Pozostałe informacje 
7.1 Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej. 
7.2 W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.